Legislatíva o výrobe a uvádzaní liehu na trh

- zákon 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh

- zákon 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

- vyhláška 537 Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu

- vyhláška 539 Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

- vyhláška 652 Ministerstva pôdohospodárstva SR o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

- vyhláška 653 Ministerstva pôdohospodárstva SR o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.